dr, prof. UAM Agnieszka Cieszyńska

Stanowisko: profesor UAM
Email: agnow@amu.edu.pl
Pokój: C-1.11
Telefon: 61 829 5589
Dyżur: środy, g. 9:45-11:45

 • Językowe aspekty edukacji przyrodniczej – rola komunikacji w procesie nauczania i uczenia się
 • Neurobiologiczne podstawy kształtowania pojęć i budowania wiedzy 
 • Lubię uczyć i uczyć się – poznawać i wdrażać nowe edukacyjne praktyki, możliwości i podejścia
Prowadzone przedmioty o charakterze autorskim i częściowo autorskim

Pedagogika – wykłady i ćwiczenia, dla studentów pierwszego i drugiego stopnia specjalności Nauczanie Biologii i Przyrody, a także studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Sztuką jest przedstawić treści pedagogiczne biologom w taki sposób, by miały one dla nich sens i strukturę. Pojęcia z obszaru pedagogiki różnią się stopniem rozmycia od tych, jakimi posługują się biolodzy. Moje wykłady opierają się na częstej interakcji ze słuchaczami, a ćwiczenia na działaniu. Jeśli spojrzę na liczbę studentów specjalności nauczycielskiej, którzy podjęli studia pedagogiczne jako drugi kierunek studiów, to myślę, że całkiem nieźle udało mi się wprowadzić ich w ten obszar nauk.

Pedagogika zdrowia – ćwiczenia na kierunku biologia i zdrowie człowieka– w mojej części zajęć staram się wprowadzić elementy tutoringu. Bliska mi jest zasada, że uczymy tak, jak nas uczono. Stawiam więc na warsztatowy charakter tych spotkań, wprowadzając też aspekty projektowania dydaktycznego, które mogą okazać się pomocne dla przyszłych edukatorów zdrowia.

Dydaktyka ogólna – wykłady i ćwiczenia na studiach I stopnia Nauczanie Biologii i Przyrody – to przedmiot o charakterze bardzo praktycznym, którego celem jest wprowadzenie studentów w świat planowania działań nauczycielskich. Pokazanie filozoficznego podłoża wyborów edukacyjnych oraz konsekwencji podejmowanych decyzji w tym zakresie.

Dydaktyka w szkole wyższej – konwersatoria  w języku polskim i angielskim dla doktorantów – to przedmiot, który współprowadzę z innymi osobami. W mojej części zajęć rozważamy ze studentami różnice pomiędzy behawioralnym podejściem do nauczania, a konstruktywistycznym. Podkreślam, jak ważna jest wiedza uprzednia studentów i ich aktywność poznawcza. Ten przedmiot, to także okazja dla mnie, by zapoznać przyszłych nauczycieli akademickich ze strategią wyprzedzającą.

Biologiczne i psychospołeczne aspekty seksualności człowieka – laboratoria – to część przedmiotu do wyboru dla studentów specjalności nauczanie biologii drugi stopień, którego jestem współautorką wraz z prof. dr hab. Magdaleną Kosińską i prof. dr hab. Anitą Szwed. Spotkania które prowadzę przeznaczone są na pracę w obszarze społecznych uwarunkowań seksualności człowieka, w tym także na edukację seksualną.

Nowoczesne technologie w edukacji – przedmiot, który przyjmuje różne nazwy, a który prowadzę dla studentów I stopnia specjalności nauczycielskiej oraz dla doktorantów polsko- i anglojęzycznych. Moją myślą przewodnią jest to, by pokazać całą gamę narzędzi, jakimi może posługiwać się nauczyciel dla atrakcyjnego przekazu treści, angażowania uczniów i sprawdzania ich wiedzy. Ten przedmiot co roku jest inaczej prowadzony, ale też co roku pojawiają się inne, darmowe aplikacje wspierające nauczanie. Staram się też wprowadzać studentów w zasady e-learningu.

(na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM) Kształtowanie kompetencji społeczno-przyrodniczych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – wykład i konwersatoria oraz Edukacja społeczno-przyrodnicza dziecka z metodyką – konwersatoria. Oba przedmioty łączą moje kompetencje biologiczne i pedagogiczne. Pracując z przyszłymi nauczycielami przedszkolnymi oraz tymi z nauczania początkowego staram się im przybliżyć świat przyrody, wdrożyć do badań naukowych na małą skalę, bawić się przyrodą. Ta grupa studentów posiada często szczątkową wiedzę biologiczną. Nie sposób to naprawić na jednym kursie. To co chciałam osiągnąć, to pokazać im, że biologia, fizyka i chemia  nie są dla nich za trudne, że poznawanie przyrody może być wspaniałą przygodą. Nauczyciel z takim podejściem będzie świetnym modelem dla dzieci, z którymi przyjdzie mu pracować.

Poza wyżej wymienionymi przedmiotami prowadziłam także:

 • wykłady i ćwiczenia z pedagogiki dla słuchaczy studium podyplomowego Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody;
 • E-learningowe szkolenia z metodyki e-learningu dla pracowników UAM;
 • Seminaria i warsztaty KRK – tworzenie programów studiów na podstawie efektów kształcenia – zajęcia dla pracowników Wydziału Biologii.

Warto zaznaczyć, że dla wielu zajęć, zgodnie z potrzebami, przygotowywałam kursy na platformie Moodle, realizowane w trybie blended learning. Aktywnie też spotykam się ze studentami na platformie Microsoft Teams.

Prace dyplomowe

Byłam promotorem 39 prac dyplomowych, w tym 32 prac licencjackich i 7 prac magisterskich. Ponadto, pełniłam funkcje opiekuna 5 prac magisterskich. Recenzowałam 4 prace dyplomowe.

Zajęcia dla nauczycieli z zakresu współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Edukacja włączająca – wyzwanie czy przywilej nauczyciela przedmiotowego. Targi Edukacyjne w Poznaniu, panel: Edukacja włączająca szansą dla dziecka, rodziców i szkoły, wykład w ramach panelu.;

Edukacja włączająca – wyzwanie czy przywilej nauczyciela przedmiotowego – zajęcia dla doradców metodycznych;

To zajęcia, które prowadziłam na prośbę ODN Poznań, a które bazowały na moich kompetencjach pedagogicznych.

 • Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z Józefowa (p. Warszawą) dotyczące implementacji wyprzedzającej strategii nauczania.
 • Kilkukrotne prowadzenie warsztatów dla nauczycieli z gminy Barcin i konsultacje on line. Ten nurt prowadzonych przeze mnie szkoleń dotyczy wdrażania nauczania opartego na strategii wyprzedzającej.
 • Warsztaty dla dyrektorów szkół, nauczycieli i ekspertów z zakresu metod pracy na lekcjach biologii – w ramach projektu „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”, realizowanego   od  2.01.2019 – 31.12. 2020, UDA-POWR.02.10.00-00-5006/18-00 – to zajęcia dotyczące edukacji przyrodniczej.
 • Opracowałam koncepcję metodyczną integrującą narzędzia ICT w edukacji z zakresu zjawisk fizycznych i ich konsekwencji w świecie biologicznym z wykorzystaniem usług sieciowych nowej generacji – w ramach projektu Future ICT, zadanie 1, LAB 9, prowadzonego przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, (umowa z dn. 1.10.2014 r.). W ramach tego projektu przygotowałam scenariusz innowacyjnych zajęć dla uczniów klas I-III, które posłużyły wzbogaceniu oferty Laboratorium Innowacyjnej Edukacji, w ramach Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego centrum dydaktycznego.
 • Prowadziłam warsztaty dla studentów WSE UAM z podstaw programowania. Dzięki zdobytym umiejętnościom studenci w ramach praktyk nauczycielskich mogli wspierać nauczycieli edukacji elementarnej we wdrażaniu nowej podstawy programowej, przewidującej naukę programowania na tym etapie edukacyjnym;
Projekty dydaktyczne
 1. „ZMIENNOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA MAPACH CYFROWYCH I W DANYCH TERENOWYCH – MOOCNE KURSY E-LEARNINGOWE STACJI EKOLOGICZNEJ UAM W JEZIORACH”. Projekt POWR.03.01.00-00-W017/18 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcja: recenzent metodyczny materiałów e-learningowych.
 2. „Świat przyrody obszarem myślenia i działania Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM” Projekt realizowany na przestrzeni od 1.10.2018 do 30.09.2020r.  nr POWR.03.01.00-00-U110/17, kierownik projektu dr Zbigniew Czapla; Pełnione funkcje: autor scenariusza zajęć, prowadzenie cyklicznych warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu uczenia się przedmiotów przyrodniczych.
 3. „Myślenie przez działanie – Uniwersytet Młodych Odkrywców” Projekt realizowany na przestrzeni od 1.10.2018 do 30.09.2020. nr POWR.03.01.00-00-U120/17, kierownik projektu dr hab. Eliza Rybska; Pełnione funkcje: autor scenariusza zajęć, prowadzenie cyklicznych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych z zakresu uczenia się przedmiotów przyrodniczych.
 4. „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój, nauczycieli, studentów i uczniów” POWR.02.10.00-00-5006/18. Pełnione funkcje: autorka programu szkoleń, materiałów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i dla nauczycieli.
 5. „Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie – Województwo Wielkopolskie”, UDA-POWR.02.10.00-00-5014/18-00. Funkcja: recenzent materiałów szkoleniowych przygotowanych w ODN
 6. „Uniwersytet Jutra – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Źródło: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5, Kompleksowe programy szkół wyższych; numer wniosku POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17; tytuł projektu: Okres realizacji: 1.03.2018 do 20.02.2022r. Funkcja: Koordynacja i tworzenie programu kursu e-learningowego MoodleI PL
 7. „POPOJUTRZE” Źródło: Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa, na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Ministerstwem Rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Realizator projektu: SENSE consulting Sp. z o.o. Partner projektu: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Celem głównym projektu jest wsparcie procesu inkubacji 32 Innowacji Społecznych z całego kraju pozwalających na szybsze, tańsze oraz bardziej wydajne rozwiązywanie problemów w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych, spośród których minimum 4 zostaną przetestowane i skierowane do wdrażania oraz popularyzacji na szerszą skalę w okresie realizacji projektu. Okres realizacji: 11.08.2017r.  do 30.01.2018r. Funkcja: doradca metodyczny
 8. „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania” Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Numer projektu: POPC.03.02.00-00-0081/17-00. Cel projektu: kształtowanie umiejętności programowania u uczniów klas I-III. Okres realizacji: 1.10.2017 – 31.12.2019. Funkcja: koordynator projektu w regionie leszczyńskim.
 9. „ZCPK – Zintegrowane Centrum Podnoszenia Kompetencji – program podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ”Źródło: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4, nr wniosku WND-POWR.03.04.00-00-D107/16, tytuł wniosku. Okres realizacji:  1.06.2017 –  31.10.2018. Funkcja: koordynator projektu na Wydziale Biologii UAM.
 10. „Kolegium Śniadeckich” – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych. POKL. 03.03.04-00-019/10. Kierownik projektu: Prof. Stanisław Dylak. Okres realizacji: 2010-2013. Pełnione funkcje: kierownik zespołu biologia, współautor strategii wyprzedzającej, współautor materiałów metodycznych do realizacji strategii wyprzedzającej na IV etapie edukacyjnym.
 11. „E-Szkoła – Moja Wielkopolska” POKL.09.01.02-30-316/11. Kierownik projektu: Prof. Stanisław Dylak. Okres realizacji: 1 lipca 2011 r. – 31 października 2014r. Pełnione funkcje: kierownik zespołu Biologia, współautor materiałów dydaktycznych w projekcie, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, członek panelu eksperckiego, konsultant.
 12. „UAM: Unikatowy Absolwent=Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego UAM poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. Angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”. POKL 04.01.01-00-019/10. Kierownik projektu: mgr Magdalena Tomaszewska. Okres realizacji: 1 lipca 2010r. – 31 grudnia 2015r. Pełnione funkcje: Współautor kursu e-learningowego dla kadry UAM przygotowującego do korzystania z platformy Moodle. Prowadząca kurs e-learningowy.
 13. „E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego”. Projekt POKL.03.03.04-00-057/10. Kierownik projektu: Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Okres realizacji: 2010 – 2013. Funkcja: Autor scenariuszy i artykułów z obszaru biologii, stanowiących materiał dydaktyczny w projekcie.
 14. „SZKOŁA i UNIWERSYTET – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych” – POKL.03.03.02-00-040/10-10, realizowany w latach 2010 – 2014. Kierownik projektu: Prof. Bogdan Jackowiak. Okres realizacji: 2010 – 2014. Funkcja: Koordynator programowy w projekcie.

Jako szczególnie istotne dla mojego dorobku dydaktycznego pragnę wskazać współautorstwa dwóch podręczników:

 • Strategia kształcenia wyprzedzającego – praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Dylaka, Barabasz G., Cieszyńska A., Duda L., Dylak S., i inni, Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Poznań 2013, 135 stron.

Podręcznik stanowi autorskie opracowanie strategii nauczania, które dokonało się dzięki kilkuletniej pracy zespołowej pod kierunkiem dr hab. Stanisława Dylaka.

 • Cieszyńska A, 2019. From asking to learning in the context of flipped teaching in higher education. W: Kovacs Z, Wach A (ed.)Supporting doctoral students in their teaching role. Handbook for teaching in higher education. EOTVOS UNIVERSITY PRESS: 88-96

Anglojęzyczne opracowanie zbierające najciekawsze metody pracy ze studentami uczelni wyższych.

Ponadto współtworzyłam opracowanie zbiorowe dotyczące dydaktyki akademickiej przygotowane na Wydziale Biologii UAM.

 • Przewodnik – formy i metody pracy dydaktycznej w kształceniu uniwersyteckim, Część II – Przykłady dobrych praktyk, Wykorzystanie platformy Moodle w realizacji ćwiczeń z dydaktyki biologii, Cieszyńska A.,2013. Wydawnictwo Kontekst: 31-35. ISBN 978-83-62564-51-4
Publikacje (od roku 2012)
 1. Cieszyńska A., Rybska E. 2018. Trudna droga od słowa do pojęcia w kształceniu biologicznym. W: Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza. Wspólne działania na rzecz zapewnienia jakości kształcenia. Akademia Pomorska w Słupsku: 287-303.
 2. Cieszyńska A., Banaszak D. 2018. Od myślenia do programowania i z powrotem. W: Edukacja a myślenie, inkluzje czy współmierność. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań:  231-243.
 3. Rybska E., Cieszyńska A. 2017, Idea zrównoważonego rozwoju a efekty kształcenia na wybranych kierunkach studiów oferowanych na polskich uczelniach, [w:] Jacko JF,  Maciejowska I, Okoń-Horodyńska E (red.), Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 113-128.
 4. Chrzanowski M., Cieszyńska A., Ostrowska B. 2015. Communication during Science Classes, Procedia – Social and Behavioral Sciences ISSN 1877 – 0428, V174: 496 – 502
 5. Cieszyńska A. 2015. Strategia wyprzedzająca w kształceniu nauczycieli biologii/ Advanced Learning Strategy in biology teachers training, ECHA IDEATORIUM. Z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Wydziale  Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Red. naukowa: Joanna Mytnik-Ejsmont, Wojciech Glac, Iwona Majcher:  5 -15
 6. Recenzja naukowa: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska. ISBN 978-83-7865-360-8. Gdańsk 2015
 7. Rybska E., Jackowiak B., Cieszyńska A., Dudziak R. 2012. W poszukiwaniu skutecznego modelu praktyk pedagogicznych [w] , red. J.R. Paśko, E. Żesławska, A. Żylewska. Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych, Kraków: 122-125.
 8. Rybska E., Cieszyńska A., Dudziak R. 2014, Kiedy praktyka czyni mistrzem? Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, S1 (51): 32-37
 9. Cieszyńska A. 2014. Pojęcia, wiedza, mózg. Podmiotowe ujęcie pojęć jako strukturalnych składników wiedzy, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa S1: 26-32
 10. Cieszyńska A. 2014. Od wiedzy potocznej do naukowej [w] Metoda Projektów w edukacji ponadpodstawowej, podręcznik pod red. S. Dylak. G. Barabasz. D. Hejwosz – Gromkowska HOW HOW DESIGN, Poznań. ISBN 978-83-937200-1-9: 52-61
 11. Rybska E., Dudziak R., Cieszyńska A. 2014.Wstęp. Jak przygotować się do zajęć terenowych? [w:] Zajęcia w środowisku pozaszkolnym na IV etapie edukacyjnym. Wydawnictwo Kontekst: 5 – 10. ISBN 978-83-62564-80-4
 12. Cieszyńska A. 2012. Język narzędziem poznania – budowanie pojęć przyrodniczych [w] Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich, red. Fudali I., Żeber-Dzikowska I., Buchcic E., Mobile: 197-206
 13. Cieszyńska A. 2012. Język narzędziem edukacji przyrodniczej [w] Metoda Projektów i jej  konteksty w szkolnej edukacji przyrodniczej i matematycznej, red. nauk. S. Dylak, Podręcznik wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego: 68-71
 14. Cieszyńska A. 2012. O komunikowaniu się na lekcjach biologii [w] red. nauk. S. Dylak. Metoda Projektów i jej  konteksty w szkolnej edukacji przyrodniczej i matematycznej, Podręcznik wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego: 68-71
Udział czynny w konferencjach
 1. Cieszyńska A., 2019. Strategie działań nauczycielskich i ich efekty. Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych (Wielkopolski Kurator Oświaty, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu), 26 listopada 2019 r. Wydział Biologii UAM.
 2. Jackowiak B., Cieszyńska A., Dudziak R., Rybska E., 2017, Szkoła i Uniwersytetwspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych – efekty realizacji projektu, II Dzień Jakości Kształcenia UAM “Uniwersytet dobrych praktyk. Przez współpracę i projekty do lepszego kształcenia”, 6.12.2017, UAM Poznań.
 3. Prowadzenie panelu dyskusyjnego w ramach I Seminarium Dydaktycznego Wydziału Biologii UAM 17. 11. 2017.
 4. Cieszyńska A., Dudziak R., 2016, Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych, I Konferencja Jakości Kształcenia UAM – „Uniwersytet Dobrych Praktyk. Czy mamy dobre pomysły na kształcenie?”, Poznań, UAM, 24 maja 2016.
 5. Cieszyńska A., 2016, Pomiędzy etosem akademickim a grywalizacją, IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, Gdańsk, 16-17 czerwca 2016 r.
 6. Cieszyńska A., Maj 2015, Edukacja włączająca – wyzwanie czy przywilej nauczyciela przedmiotowego – konferencja dla doradców metodycznych.
 7. Cieszyńska A., Dudziak R., Co jest w cenie? Czyli o preferowanych przez studentów kompetencjach nauczyciela akademickiego. Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim, w dniach 9 – 10 04. 2015 http://www.ideatorium.ug.edu.pl/pliki/konferencja2015/KDA2015_zeszyt_streszczen.pdf str. 29
 8. Cieszyńska A., Marzec 2015, Edukacja włączająca – wyzwanie czy przywilej nauczyciela przedmiotowego. Targi Edukacyjne, panel: Edukacja włączająca szansą dla dziecka, rodziców i szkoły.
 9. Cieszyńska A., Dylak S. Listopad 2013, Konstruktywizm – konferencje metodyczne w ramach projektu E-szkoła. Moja wielkopolska., Tarnowo Podgórne.
 10. Cieszyńska A., Rybska E., Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych- Bielsko Biała, Lublin, Rzeszów, Kielce 17-20 czerwca 2013r.
 11. Cieszyńska A., 23 listopada 2013r. Edukacja seksualna na lekcjach biologii i przyrody. Konferencja „Edukacja seksualna – stan, uwarunkowania, dobre praktyki”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 12. Cieszyńska A., 24-26 września 2013 r. Referat: Pojęcia – wiedza- mózg. XVIII Konferencja Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Biologii UAM, Poznań.
 13. Cieszyńska A., 24 września 2013 r. Organizacja i efekty Projektu w kontekście trwałości wypracowanego modelu praktyk, Konferencja ewaluująca pierwszy praktyki w szkołach ponadgimnazjalnych, „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych”, Wydział Biologii UAM, Poznań.
 14. Cieszyńska A., 27 września 2012 r. Podstawowe założenia Projektu oraz role i zadania jego uczestników. Konferencja inaugurująca praktyki pedagogiczne w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Szkoła i Uniwersytet”, Wydział Biologii UAM, Poznań.
 15. Cieszyńska A., 20 czerwca 2012 r. Praktyki od strony organizatora Projektu. Konferencja podsumowująca praktyki pedagogiczne w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach projektu „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych”, Wydział Biologii UAM, Poznań.
 16. Cieszyńska A., 15 czerwca 2012r. Ocenianie kształtujące, czyli jak to dobrze, że jest e-learning. XII Konferencja – Uniwersytet Wirtualny – Model Narzędzia Praktyka,. Politechnika Warszawska, Warszawa.
 17. Cieszyńska A., Język narzędziem poznania. Warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu E-szkoła. Moja Wielkopolska. Luty 2012, Tarnowo Podgórne.
 18. Cieszyńska A., Udział W panelu eksperckim – konferencja metodyczna dla nauczycieli w ramach projektu E-szkoła. Moja Wielkopolska. Listopad 2012, Tarnowo Podgórne.
 19. Cieszyńska A., Dylak S., Luty 2012 oraz listopad 2012, Konstruktywizm – konferencje metodyczne w ramach projektu E-szkoła. Moja wielkopolska., Tarnowo Podgórne.
Aktywność w zakresie upowszechniania nauki

Jako pracownik Wydziału Biologii prowadziłam wiele zajęć popularyzujących nauki przyrodnicze, tak w murach Uczelni, jak i poza nią.

 • W latach  2014-2015 prowadziłam warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół Zakonu Pijarów, np.
  • Dlaczego nie możemy zbyt dużo solić i słodzić? – wprowadzając zagadnienie osmozy,
  • Dlaczego zimą musimy się ciepło ubierać? – wprowadzając zagadnienie termoizolacji,
  • Jak pracuje naukowiec – Która czekolada jest najlepsza – słodkie badania.

Istotą tych spotkań było rozwijanie myślenia u najmłodszych. Uczenie się przez dociekanie.  Sam też się wiele nauczyłam, na przykład tego, że z klasą pierwszą dla dzieci siedmioletnich pracuje się zupełnie inaczej niż z klasą pierwszą dla sześciolatków;

 • Podobne zajęcia przeprowadzałam też okazjonalnie dla uczniów innych szkół i przedszkoli. Przyjmowałam ich na Wydziale Biologii, albo jechałam do placówek, na przykład całodzienne zajęcia – warsztaty i wykład aktywizujący (problematyka zdrowia) dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu, gmina Kościan.
 • Byłam członkiem jury Science on Stage – 11 Ogólnopolskiego Festiwalu – Nauki Przyrodnicze Na Scenie. Genialne doświadczenie umożliwiające spotkanie młodych badaczy. Naukowców na początku swej drogi. Wysiłek poznawczy był ogromny, bo zakres prac obejmował chemię, fizykę, biologię i technikę, ale i satysfakcja po obu stronach sceny była wielka.
 • Angażowałam się w imprezy cykliczne organizowane na Wydziale biologii, np.:
  • Festiwal Nauki i Sztuki – warsztaty dla dzieci „JAK ŚLIMAK POZNAJE ŚWIAT?”;
  • Noc Biologów, Wydział Biologii UAM – warsztaty z mikroskopowania dla dzieci;
  • Noc Biologów, Wydział Biologii UAM – opieka nad studentką I roku i przygotowanie wystąpienia „Obce w środowisku naszego organizmu, czyli co fundujemy naszemu organizmowi podczas piercingu”.
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów biologicznych dla dzieci z gminy Barcin na Wydziale Biologii UAM. Gmina Barcin nawiązała współpracę z Uniwersytetem, w ramach której do Poznania przyjechali uczniowie klas 7 z całej gminy, by bliżej poznać uczelnię i wcielić się w studentów.
 • Podobny zakres współpracy ma działanie w ramach projektu Myślenie przez działanie – Uniwersytet Młodych Odkrywców” (projekt 1.10.2018 do 30.09.2020. nr POWR.03.01.00-00-U120/17) oraz „Świat przyrody obszarem myślenia i działania Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM” (projekt 1.10.2018 do 30.09.2020, nr POWR.03.01.00-00-U110/17). Dla obu przygotowałam scenariusze zajęć do pracy z uczniami na odpowiedni poziomie – szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W ramach obu projektów prowadzę cykliczne całodzienne warsztaty dotyczące tego, jak uczyć się przedmiotów przyrodniczych.
O sobie
 • Od 2020 profesor UAM w grupie pracowników dydaktycznych.
 • 2016–2020 starszy wykładowca,
 • Nauczyciel biologii w liceum w Zespole Szkół Urszulańskich w Poznaniu; 2015-2017 uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
 • 2006–2016 adiunkt,
 • Od 2006 roku zatrudniona w Wydziałowej Pracowni Dydaktyki Biologii i Przyrody, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, obecnie pod nazwą Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody.
 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2006, rozprawa doktorska: „Wiedza przyrodnicza uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej i jej uwarunkowania”, promotor: dr hab. Stanisław Dylak, Zakład Pedeutologii, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Stopień magistra: 1998, praca magisterska „Ocena wpływu warunków życia i procesu socjalizacji na poziom rozwoju dziecka”, promotor: prof. dr hab. Maria Kaczmarek, Instytut Antropologii, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Absolwentka klasy licealnej o profilu pedagogicznym

Doskonalenie zawodowe – ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia

Bardzo lubię się uczyć i choćby z tego powodu nieustannie podejmuję wysiłek by doskonalić swoje umiejętności nauczycielskie. Ukończyłam studia podyplomowe oraz wiele kursów i szkoleń, 28 najważniejszych z nich ujętych zostało poniżej.

Studia podyplomowe

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Edukacja czytelnicza i medialna”, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań, 2000 r.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Projektowanie Programów Nauczania”, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań, 2002 r.

Kursy w zakresie tutoringu i coachingu (6 kursów, szkoleń i warsztatów)

Postanowiłam wyodrębnić tę kategorię kursów, bo są szczególnie bliskie memu myśleniu o edukacji. Edukacja spersonalizowana nie jest wyborem, jest koniecznością podnoszącą jakość procesu. Jeśli spojrzeć na problem z perspektywy wyboru pomiędzy elitaryzmem a egalitaryzmem kształcenia uniwersyteckiego, stawiam na powszechność uważności. Skupianie się na drugim człowieku jest formą podkreślenia jego ważności oraz wparciem w ujawnieniu i pielęgnowaniu jego potencjału. Im więcej nauczycieli będzie pracować w ten sposób, tym bardziej powszechna może stać się edukacja uniwersytecka.

 • Kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense (64 h), certyfikat z dnia: 14.05.2016 – to był mój pierwszy kontakt z tutoringiem. Miałam to szczęście, że uczestniczyłam w kursie dla nauczycieli różnych poziomów kształcenia. Na gorąco mogłam testować proponowane rozwiązania jako nauczyciel biologii w szkole średniej. Ten kurs wzbogacił mnie w wiele narzędzi, które stosuję z powodzeniem na zajęciach ze studentami, nie tylko w procesach tutorskich.
 • Kurs prowadzący do akredytacji tutorskiej (48 h) Akredytacja Tutorska: HAPT po ST/270/2019/3; Akredytacja została udzielona na drodze superrewizji podejmowanych przeze mnie działań, zatem jest dla mnie cenną nagrodą.
 • Warsztaty „Wykładowca Akademicki – mentor i coach w jednej osobie.
 • Szkolenie „Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacją” – Organizator: Grupa profesja Sp.z o.o. Interesująca przygoda z językiem perswazji. Myślę, ze będę te tematy dalej zagłębiać.
 • Warsztaty dydaktyczne UAM „First coach then teach” – jak praktycznie wykorzystać umiejętności coachingowe do rozwijania autonomii studentów – to krótkie warsztaty po raz kolejny wzbogacające kompetencje tutorskie.
 • Dwudniowe warsztaty w trakcie VI Kongresu Tutoringu były okazją na spotkanie tutorów z całego kraju, dzielenie się swoimi zasobami, podpatrywaniem rozwiązań.

Bycie tutorem to wspaniała przygoda nauczycielska. Pozwala na wspieranie uczniów i studentów w wyborze dróg życiowych, pokonywaniu trudności, rozwijaniu aktywności badawczej.

Kursy z zakresu edukacji zdalnej (7 kursów szkoleń i warsztatów)

Musze podkreślić, że nie uważam e-learningu za lepszą i bardziej efektywną drogę kształcenia. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciel – uczeń. Jesteśmy gatunkiem społecznym, uczymy się od siebie wychodząc poza słowa i obrazy. Działając wspólnie zdobywamy szerszy wachlarz kompetencji, niż pracując samodzielnie. Jest natomiast e-learning sposobem na nauczanie wtedy, gdy kontakt bezpośredni jest niemożliwy. Poświęciłam wiele czasu i starań, by rozwijać kompetencje przydatne do nauczania na odległość. Ukoronowaniem tych wysiłków było przyznanie przez Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego, na podstawie wielogodzinnego egzaminu Certyfikatu e-Metodyka Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego nr SEA/EMETODYK/2/2019. Od wielu lat zajmuję się metodyką nauczania na odległość. W tym obszarze kształcę studentów i wspieram pracowników dydaktycznych uniwersytetu. Zdany egzamin weryfikował nie tylko wiedzę i umiejętności, które zdobyłam na kursach, lecz także odwoływał się do doświadczeń zdobytych w toku tworzenia zasobów na platformach i z ludźmi, którym doradzałam w procesie tworzenia własnych kursów.

 • Learning with Apple – warsztaty dotyczące kształcenia z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, Apple Inc., Warszawa;
 • Kurs e-learningowy „Moodle krok po kroku”, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Warsztaty „Platforma e-learningowa Microsoft SharePoint LMS w praktyce”, organizator: Microsoft Edukacja, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Kurs doskonalący „Uczenie się i nauczanie przedmiotów przyrodniczych
  w środowisku wirtualnym”, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Appalachian Stata University – USA, Ogólnopolska Fundacja Edukacji komputerowej;
 • E-learning i web seminaria – uwarunkowania prawne i technologiczne – Warszawa, seminarium zakończone certyfikatem;
 • Wizyta studyjna w zakresie metod kształcenia na odległość, zrealizowanej na Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry” (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-019/10-00).
 • Kurs Gamifikacja i Narzędzia IT Collegium Wratislaviense (32 h).

W sposób mniej formalny uczestniczę w wielu webinariach (np. prowadzonych przez centrum e-learningu AGH) i spotkaniach on-line rozwijających moją wiedzę i umiejętności. Współpracuję także w ramach Uniwersytetu z osobami, które czynnie zajmują się e-learningiem w ramach prac w OWKO.

Pozostałe kursy rozwijające kompetencje do pracy ze studentami (13 kursów, szkoleń i warsztatów)

Bycie nauczycielem oznacza, że ciągle musisz się uczyć. Jest takie powiedzenie: jeśli od 10 lat robisz coś tak samo, to znaczy, że robisz to źle. W obszarze edukacji ma to niebywałą ważkość. Zatem podejmowałam liczne starania, by stawać się lepsza w swojej profesji.

 • Warsztaty „Szkolenie z zakresu modelowania dialogów w klasie Questioning the Author przeznaczone dla twórców materiałów”. Warsztaty te zapoczątkowały dłuższą współpracę z Wydziałem Anglistyki UAM. Skupialiśmy się na roli dialogu w edukacji. To pierwszy raz kiedy zagłębiłam się w filozofii nauczania przez stawianie pytań.
 • Cykl seminariów szkoleniowo-konsultacyjnych nt. systemu Krajowych Ram Kwalifikacji, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To nie były szczególnie pasjonujące dla mnie szkolenia, ale dzięki nim lepiej zrozumiałam prawne uwarunkowania kształcenia uniwersyteckiego. Swoją wiedze i umiejętności zdobyte w trakcie tych spotkań wykorzystałam szkoląc pracowników UAM, ale też wykorzystuję do dzisiaj pisząc na przykład sylabusy zajęć.
 • Szkolenie z tablicy interaktywnej –szkolenie organizowane przez producenta zakupionej dla Pracowni Dydaktyki tablicy SMART. Wprowadzało do korzystania z tego narzędzia na zajęciach. W tym zakresie korzystałam też ze szkoleń internetowych. Tablica interaktywna stwarza wiele możliwości do zobrazowania treści oraz aktywizacji studentów. Ważne jest, by umieć korzystać z tego narzędzia nie tylko jako z ekranu do wyświetlania statycznych prezentacji.
 • Szkolenie (64h) w ramach projektu „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki”, organizator Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Wielogodzinne szkolenie wprowadzające myśl biznesową w obszar nauk humanistycznych. Stawiało nacisk na docenienie swojego potencjału i potrzebę wspierania gospodarki o komponenty miękkie. Dla mnie było okazją odświeżenia swoich umiejętności prowadzenia warsztatów.
 • Seminarium Metodyczno Poglądowe – Od edukacji transmisyjnej do edukacji transformacyjnej. W stronę dydaktyki innowacyjnej, WSNHiD w Poznaniu. To jednodniowe seminarium było okazją do spotkania wielu pedagogów, którym bliskie jest nauczanie przez działanie. Polska oświata potrzebuje zmian. Nie odgórnych związanych z narzucanymi reformami. Ważniejsza jest praca oddolna, z nauczycielami. Odejście od transmisji treści na rzecz stwarzania warunków do uczenia się sprzyja budowaniu społeczeństwa uczącego się, otwartego na zmianę i gotowego do poszerzania swojej wiedzy.
 • Myślenie Wizualne – kurs rozszerzony (8 h), Bardzo lubię rysować. Jako nauczyciel przekonałam się o wyższości  rysowania na tablicy nad pokazaniem gotowych obrazów na slajdzie. Rysowanie może tez być formą przygotowania notatek czy wsparciem w procesie uczenia się. Swoje umiejętności wykorzystuję na przykład na zajęciach z dydaktyki.
 • Warsztaty “Praca ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej”. Jako pedagog spotkałam wielu uczniów szkół średnich i wielu studentów, którzy borykali się z posiadanym dysfunkcjami, ale i potencjałami wykraczającymi poza najczęściej spotykane. Jako mama w tym zakresie też mam spore doświadczanie. Kurs porządkował i wskazywał najważniejsze drogi poszerzania wiedzy i umiejętności. Pracując z przyszłymi nauczycielami staram się uwrażliwiać ich na rolę nauczyciela we wspieraniu tych, którzy tego wsparcia potrzebują.
 • Ukończony kurs języka angielskiego, zakończony egzaminem: Test of English for International Communication (TOEIC). Jako nauczyciel akademicki zobowiązana jestem doskonalić umiejętności z zakresu języka angielskiego. Prócz kursu podejmuję też inne działania takie, jak czytanie literatury naukowej w języku angielskim, ale i mniej formalne, np. czytanie powieści po angielsku czy oglądanie filmów. Ta przygoda będzie mi towarzyszyć chyba do końca życia.
 • Kurs z zakresu pierwszej pomocy – kurs podstawowy, certyfikat: 1577/F/2019. Uznałam, że warto wyjść poza zakres obowiązkowych szkoleń pracowniczych. Trudna sytuacja w trakcie zajęć, zakończona wzywaniem karetki uświadomiła mi odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Mam nadzieję, że nie zawiodę.
 • Metoda eksperymentu: tworzenie narzędzi badawczych wykorzystywanych w nauczaniu opartym na problemie – liczba godzin: 24. To nie był najłatwiejszy kurs. Prowadzony na Wydziale fizyki, przez fizyków, często z odwołaniem do wiedzy z tego zakresu. Staram się przybliżać metodę eksperymentu na wszystkich etapach kształcenie;
 • Kurs: Wykorzystanie sztuki (auto)prezentacji i wystąpień publicznych w dydaktyce – liczba godzin: 24, był okazją do zweryfikowania swoich umiejętności dydaktycznych, oceny sposobu wysławiania się, pracy głosem i ciałem. W tym zakresie nigdy dość pracy nad sobą.
 • Design Thinking jako kreatywna metoda prowadzenia zajęć dydaktycznych – liczba godzin: 24, to kurs inspirujący do nieszablonowego projektowania swoich zajęć. Ciekawe było przeniesienie modeli wypracowanych w biznesie na działania edukacyjne.
 • Kurs i egzamin certyfikacyjny: Prince2 Foundation Certificate in Project Managment (nr GR633109871AC)– kurs porządkował moją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami.
Funkcje

W ramach działań na Wydziale macierzystym pracuję jako:

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. kształcenia na odległość;
 • Członek Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia na Odległość.