Profil

Dydaktyka biologii i przyrody na różnych poziomach nauczania oraz szeroko rozumiana edukacja przyrodnicza stanowią podstawowy obszar zainteresowania Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody. Problematyka ta jest tu zarówno zgłębiana od strony naukowej, jak i wykorzystywana od strony praktycznej – w kreowaniu pomysłów i rozwiązań edukacyjnych, projektowaniu zajęć dydaktycznych i popularyzacji nauki. Koncepcje i miskoncepcje przyrodnicze, edukacja oparta na dowodach naukowych, czytanie przyrody, projektowanie efektywnych zajęć przyrodniczych, rola rysunku w edukacji przyrodniczej, gry i grywalizacja w nauczaniu biologii i przyrody, komunikacja naukowa, budowanie wiedzy przyrodniczej w szkole i przestrzeni publicznej, twórcze wykorzystanie nowoczesnych środków i metod w edukacji przyrodniczej – to tylko niektóre przykłady zadań i problemów podejmowanym w Laboratorium.

W wymiarze praktycznym, Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody jest jednostką bardzo zaangażowaną w kształcenie przyszłych nauczycieli, które odbywa się na specjalności – a od bieżącego roku na odrębnym kierunku – Nauczania biologii i przyrody. Współpraca z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym przyjmuje także postać projektów edukacyjnych angażujących szkoły i firmy czy aktywności na rzecz doskonalenia umiejętności nauczycieli.

W działaniach jednostki, edukacja łączy się często z ochroną przyrody i środowiska, obejmując w tym zestawieniu m.in. umiejętności oceny i wykorzystania walorów przyrodniczych obszarów i obiektów przyrodniczych, edukację ekologiczną i prozdrowotną oraz edukację z zakresu ekonomii ekologicznej i polityki środowiskowej.

Ochrona przyrody i środowiska od skali lokalnej po kontynentalną zajmuje również istotne miejsce w działaniach badawczych i praktycznych pracowników jednostki – w opracowywaniu i realizowaniu monitoringu przyrodniczego, ocenie stanu zachowania gatunków, programowaniu rozwoju zrównoważonego i zarządzaniu środowiskowym w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego.

Przyroda jako przedmiot edukacji jest także przedmiotem działań badawczych w jednostce. Prowadzone są tu bowiem także badania ważek, nietoperzy i innych grup zwierząt, obejmujące aspekty zoogeograficzne, taksonomiczne, ekologiczne czy behawioralne oraz zgłębiające strategie życiowe i zmiany wywołane zmianami klimatycznymi i antropopresją.

Interdyscyplinarny charakter jednostki odzwierciedlają jej pracownicy – biolog-pedagog, który doktoryzował się ze ślimaków, pedagog, który ukończył na Wydziale Biologii specjalność antropologiczną, dydaktyk biologii-mikolog, ekonomista, który ukończył biologię i łączy ekonomię z ochroną przyrody i środowiska, czy wreszcie biolog o szerokim spektrum zainteresowań naukowych z ważkami na czele, który łączy pracę naukową, działalność w zakresie ochrony przyrody i edukację przyrodniczą.